ثبت نام اردوی کبوتر حرم

*   همه گزینه ها الزامی می باشند

نام و نام خانوادگی
جنسیت
شماره دانشجویی
تلفن همراه
اطلاع رسانی های انجمن برای ثبت نام شما از طریق همین شماره تلفن وارد شده انجام میگیرد
پس در وارد کردن آن دقت نمایید
آیا تا بحال به مشهد مشرف شده اید؟
رشته تحصیلی
آیا مایل به خادم بودن در اردو هستید؟
ایمیل
سوال امنیتی